Wêr is keimpe?

Wêr is Keimpe?

Keimpe hat him op alle sykplaten ferstoppe, kinsto ‘m fine?

Hjirûnder fynsto de ynteraktive ferzjes fan de sykplaten út it boek.
Klik op in sykplaat om te oefenjen mei wurden. Kinsto alles fine?

Greide- en boulân

Skoalle

Maitiid

Knutselje en Skilderje

Simmer

Ferkear

Hjerst

Sport

Fantasy en mearkes

Winter

Buorkerij