Keimpe de krokodil

Keimpe de Krokodil

Keimpe de Krokodil wol bern fan 4 o/m 8 jier en harren âlders en learkrêften stimulearje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen.

Wêr is Keimpe?

In prachtich boek fol mei sykplaten

Keimpe op reis

Keimpe yn de hoareka

Keimpe op skoalle

Yn de metoade Spoar 8 leart Keimpe de learlingen Frysk lêzen en wurdskat.