Keimpe audio

Keimpe audio

Alle wurden dy’t yn it boek stean binne hjir te harkjen yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk.

Famylje en freonen
Buorkerij
Beroppen
Skoalle
Maitiid
Troch de dei
Bistetún
Knutselje en skilderje
Simmer
Ferkear
Feestwike
Fakânsje
Hjerst
Sport
Mearkes
Sikehûs
Winter
Doarp en stêd
Wetter
Kryst en âld en nij

2021, Keimpe